Informace o zpracování osobních údajů

Rezervujte si svůj pobyt ještě dnes
Vyberte prosím datum příjezdu a odjezdu
 1. Základní ustanovení
  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též „GDPR”) je společnost Apartmány Na Soutoku s.r.o., IČO: 08318379, se sídlem Nad Letištěm 634, Měšice, 390 02 Tábor, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 29002 (dále též „Společnost“ nebo „Správce“).
  2. Kontaktní údaje Správce:
   Apartmány Na Soutoku s.r.o.
   IČO: 08318379,
   Nad Letištěm 634, Měšice, 390 02 Tábor,
   info@apartmanynasoutoku.cz ,
   tel +420 725 737 727.
  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  4. Jako správce osobních údajů je Společnost povinna při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z GDPR a dále ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „platné právní předpisy“). Společnost pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochrany jejich údajů. Nezbytnou ochranu přitom zajišťuje i u třetích spolupracujících osob, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů vystupují, nebo mohou vystupovat jako správci osobních údajů, nebo jejich další správci, zpracovatelé nebo příjemci osobních údajů (osoby zajišťující odbavení zákazníků Správce, agentury spravující webové stránky, marketingové agentury aj.).
 2. Osobní údaje a účel jejich zpracování
  1. Osobní údaje a smluvní údaje našich zákazníků, smluvních partnerů a potencionálních zákazníků, jsou zpracovávány za účelem plnění závazků plynoucích ze smluvních vztahů. Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností zejména daňových povinností, povinností vůči ostatním správním či soudním úřadům, vůči kontrolním úřadům apod.
  2. Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány na základě oprávněného zájmu Společnosti, tj. zejména podpory podnikatelských aktivit, marketingu a správy obchodních vztahů.
  3. Správce zpracovává osobní údaje smluvních partnerů a zákazníků k níže uvedeným účelům:
   • plnění smlouvy mezi Společností a zákazníkem, případně za účelem poskytování služeb s tím souvisejících,
   • plnění zákonem uložených povinností, pokud právní předpisy plnění takovéto povinnosti předpokládají,
   • plnění účetních a daňových povinností,
   • za účelem zpětného kontaktu a vytvoření obchodní nabídky při nabízení obdobných produktů a služeb,
   • marketingové aktivity, zejména vedení zákaznické evidence, průzkumy spokojenosti zákazníků, zasílání informačních sdělení o novinkách týkajících se činnosti Správce apod.
  4. Správce osobní údaje získává:
   • z uzavřených smluv, jichž je Společnost smluvní stranou,
   • přímo od zákazníků na základě telefonického hovoru, emailového kontaktování či vyplněním formuláře na webových stránkách Společnosti,
   • od potenciálních zákazníku a/nebo smluvních partnerů s jejich souhlasem při žádosti o zpracování nabídky obchodu nebo služby.
  5. Osobní údaje potencionálních zákazníků či smluvních partnerů jsou zpracovávány za účelem budoucího uzavření smluvního vztahu.
  6. Za účelem marketingové propagace a zlepšování služeb jsou zákazníkům a/nebo obchodním partnerům zasílána obchodní sdělení (newslettery, slevové nabídky, akce, pozvánky, přání k narozeninám, průzkumy spokojenosti, pozvánky na akce apod.) na jimi poskytnuté elektronické adresy získané v souvislosti s nákupem či poskytováním služeb nebo na základě poskytnutého souhlasu. Zasílání obchodních sdělení má zákazník a/nebo smluvní partner právo kdykoli odmítnout a souhlas se zasíláním těchto sdělení odvolat.
  7. Při návštěvě internetových stránek provozovaných Společností se může stát, že budou ukládány informace ve formě „cookie“ na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookies.
 3. Přístup k osobním údajům
  1. Společnost může omezeně sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro ni zajišťují některé činnosti, jako je asistence při ubytování zákazníků Společnosti, zpracování účetní a daňové agendy, právní služby nebo podpora při marketingových aktivitách. Za tímto účelem jsou osobní údaje zpřístupněny:
   1. Rezervačnímu systému Previo,
   2. Jiřímu Hanusovi, IČO: 88019306, adresa sídla: Villaniho 426, Sušice II, 342 01 Sušice.
  2. Osobní údaje mohou být zpřístupňovány v souvislosti s plněním zákonných povinností v rámci poskytované součinnosti správních úřadů, zejména orgánů činných v trestním řízení, kontrolních úřadů, dále soudů, exekutorů, insolvenčních správců apod., vždy pouze v rozsahu stanoveném zákonem a na základě jejich legitimní výzvy.
 4. Uchování osobních údajů a práva subjektu osobních údajů
  1. Osobní údaje uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu k tomu, abychom Vám mohli poskytovat objednané služby. Pro účely plnění smlouvy můžeme potřebné osobní údaje zpracovávat i bez souhlasu subjektu údajů.
  2. Údaje, které získáme s Vaším souhlasem, zpracováváme po dobu trvání smlouvy a/nebo Vašeho souhlasu, případně po dobu, po kterou nám to ukládá zákonná povinnost. V případě odvolání Vašeho souhlasu jsou osobní údaje uchovávány a zpracovávány i nadále, vyplývá-li takováto povinnost z právních předpisů.
  3. Fyzická osoba, která je subjektem údajů, které Společnost zpracovává, má právo na:
   • přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR
   • na opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR
   • požadovat výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 GDPR
   • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
   • právo na omezené zpracování dle čl. 18 GDPR
   • na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR
   • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 5. Závěrečná ustanovení
  1. Neposkytnutí osobních údajů má za následek nemožnost uzavření smluvního vztahu a z toho plynoucí nemožnost poskytování našich služeb. Souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li tento poskytnut z Vaší strany, může být kdykoli bezplatně odvolán oznámením na mailovou adresu info@apartmanynasoutoku.cz, případně písemně na adresu Společnosti.
  2. Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

U nás začíná vaše dovolená na Šumavě.

Apartmány Na Soutoku

Apartmány Na Soutoku

Modrava 39
341 92 Modrava

tel.: (+420) 725 737 727
info@apartmanynasoutoku.cz

Provozovatelem je Apartmány Na Soutoku s.r.o. se sídlem Nad Letištěm 634, Měšice, 390 02 Tábor. IČ: 08318379.

Informace o zpracování osobních údajů